you can play a make up game tomorrow

DancingCouple you can play a make up game tomorrowWife: Will you take me to buy a dress this afternoon?

Husband: Sorry, but I have a very important competition football match this afternoon, so how can I go shopping with you?

Wife: Oh, you always dramatize things so much. Just ask to stay home today and you can play a make- up game tomorrow. Will that be OK?

Anh có thể đá bù vào ngày mai !

Vợ : Chiều nay anh dẫn em đi mua áo đầm nhé ?

Chồng : ối chiều nay anh có trận thi đấu bóng đá quan trọng , làm sao mà đi mua đồ với em được ?

Vợ: Ôi dào ! Anh cứ quan trọng hoá vấn đề . Anh xin nghỉ một bữa rồi hôm sau đá bù là được chứ gì ?