Whisper

teach WhisperA mother took her little boy to church. While in church the little boy said.


“Mommy, I have to pee.”

The mother said to the little boy, “It’s not appropriate to say the word ‘pee’ in church. From now on when you have to ‘pee’ just tell me that you have to whisper.”

The following Sunday, the little boy went to church with his father and during the service said to his father,
: “Daddy, I have to whisper.”

The father looked at him and said,

“Okay, why don’t you whisper in my ear.”

Thì thầm

Một người mẹ dẫn đứa con trai nhỏ của mình tới nhà thờ. Trong buổi lễ, cậu bé nói:

“Mẹ ơi, con muốn đi đái.”

“Từ ‘đái’ không thích hợp để nói trong buổi lễ. Từ giờ trở đi khi nào muốn ‘đi đái’ thì con chỉ nói với mẹ rằng con phải thì thầm.”, người mẹ nói với đứa trẻ.

Chủ nhật sau, bé trai đó lại đi nhà thờ với bố và trong buổi lễ cậu bé nói với bố:

“Bố ơi con muốn thì thầm.”

Bố cậu nhìn cậu và nói:

“Được thôi, sao con không thì thầm vào tai bố.”

Từ khóa:   · ·