Wanna và Gonna

nss 1272465056 Wanna và Gonna Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn ít nhất một lần bạn gặp những từ như wanna, gonna …và bạn tự hỏi nghĩa của chúng là gì, cách dùng như thế nào.

Thực chất cả wannagonna là những từ lóng – slang, dùng trong văn nói, người ta ít dùng hoặc hầu như không dùng trong văn viết – loại văn phong mang tính trang trọng hơn.

Wanna + Infinitive / Noun

Wanna = want to

Examples: Do you wanna play football later? (= Do you want to play football later?)

Wanna go to the beach? (= Do you want to go to the beach?)

Wanna = want a

Examples: I wanna coffee. Shall we go to a café? (= I want a coffee)Mum, I wanna chocolate bar! (= I want a chocolate bar)

Gonna + Infinitive

Gonna = going to Examples: What are you gonna do about it? (= What are you going to do about it?)

Is he gonna call you? (= Is he going to call you?)