Until và till – cho tới khi

nss 1272360314 Until và till – cho tới khi Hai từ này có nghĩa tương đương nhau và đều đươc dùng như là giới từ và liên từ. Chỉ có điều until trang trọng hơn till

I will wait until/till I hear from you.

Wait until/till tomorrow.

Wait until/till he returns.

Until/till và to

To được dùng như là một giới từ chỉ thời gian, mang nghĩa tương tự với until/till, và thường đứng sau from.

I usually work from ten to six. (OR I usually work from ten until/till six.)

Trường hợp không dùng until/till

Until/till chỉ được dùng để nói về thời gian. Trong trường hợp nói về khoảng cách, ta dùng to, as far as, up to; trong đó up to cũng được dùng để nói về số lượng.

We walked as far as/up to the edge of the forest. (không dùng:  …until/till the edge of the forest.)

You can earn up to $100 a week.

Đôi khi ta có thể dùng until/till trước một địa điểm nào đó với nghĩa là “until we get to …”.

Go straight on until/till you come to the post office and then turn left.

Thời/thì

Sau until, ta thường dùng thời hiện tại mang ý chỉ tương lai.

I will wait until she returns. (không dùng … until she will return.)