Too short for me…

crying baby21  Too short for me…In the Spring fair, a 4 year old child who got lost was crying. A security guard came to console him and said:


“If you don’t want to get lost, you should have gripped your mother’s dress”.

The boy cried sniffingly:

“But my mother’s skirt was too short for me to grip.”

Quá ngắn để cháu…

Trong một hội chợ xuân, một đứa trẻ 4 tuổi bị lạc đang khóc. Người bảo vệ lại gần an ủi nó và nói:

“Nếu cháu không muốn bị lạc thì phải nắm chặt lấy váy mẹ.”

Cậu bé sụt sịt khóc:

“Nhưng mà váy mẹ cháu quá ngắn để cháu nắm.”

Từ khóa:   · ·