Thì tương lai đơn

Learn English with ME! Thì tương lai đơn Thì tương lai đơn diễn tả những quyết định, dự đoán, hứa hẹn trong tương lai.

Cách dùng

Dự đoán trong tương lai

It will snow tomorrow.
She won’t win the election.

Sự kiện đã được lên lịch

The concert will begin at 8 o’clock.
When will the train leave?

Hứa hẹn

Will you marry me?
I’ll help you with your homework after class

Đề nghị

I’ll make you a sandwich.
They’ll help you if you want

Kết hợp với mệnh đề thời gian (như: as soon as, when, before, after)

He will telephone as soon as he arrives.
Will you visit me when you come next week?

Các từ thường đi kèm

next (week, month, year), tomorrow, in X’s time (khoảng thời gian: two week’s time), in year, time clauses (when, as soon as, before, after), thì hiện tại đơn (ví dụ: I will telephone as soon as I arrive.) soon, later

Cấu trúc:

Khẳng định

S will verb (dạng nguyên thể )

Phủ định

S will not (won’t) verb (base form)

Nghi vấn:

Từ để hỏi + will S verb (base form) ?

Ví dụ:

I
You
He
She
It
We
You
They

will (‘ll) help you immediately.

won’t leave soon.

Will

it rain tomorrow?

Từ khóa:   · · ·