The lost key

lost keys The lost keyAt a restaurant, a guest said angrily:

- Waiter! Why is this key in my soup? What do you think of it?

- Sir, I’m very happy – replied the waiter

- I have looked for it everywhere from yesterday. Thank you very much! Thank you very much! It’s lucky that you didn’t swallow up it.

Chiếc chìa khóa bị mất

Tại một nhà hàng, một người khách tức giận nói:

- Anh bồi! Tại sao chiếc chìa khóa này lại ở trong món súp của tôi? Anh nghĩ sao về việc này?

- Thưa ngài, tôi rất vui sướng ạ – Người hầu bàn trả lời

– Tôi đã tìm kiếm nó khắp nơi từ hôm qua đến giờ. Cám ơn ông nhiều! Cám ơn ông nhiều! Thật may mắn là ông đã không nuốt mất nó.