SOME và ANY các kết hợp với SOME/ANY

21109HDanh SOME và ANY các kết hợp với SOME/ANY

Một cách tổng quát chúng ta dùng Some trong câu xác định (affirmative) và any trong câu phủ định (negative)

- Ann has bought some new shoes.
(Ann vừa mới mua mấy đôi giầy mới)
-
I’ve got something in my eyes.
(Tôi bị cái gì đó rơi vào mắt)
-
They haven’t got any children
(họ không có con)
-
He’s lazy. He never does any work.
(hắn lười lắm.hắn chẳng bao giờ làm việc gì cả)
Chúng ta dùng any trong các câu sau đây vì nghĩa của nhũng câu này là phủ định: – He left home without money. (he didn’t have any money)
(Anh ta bỏ đi mà chẳng có đòng nào cả)
-
He refused to say anything. (She didn’t say anything)
(Cô ấy từ chối không nói điều gì cả)

Chúng ta thường dùng any/anyone/anything…. Sau if:

- If any letter arrives for me, can you send them to this address?
(nếu có lá thư nào gửi đến cho tôi ,anh có thể gửi chúng về địa chỉ này được không?)
- If anyone has any questions. I’ll be please to answer them
(Nếu có ai hỏi gì tôi xin sẵn lòng trả lời)
- If you need anything. Just ask
(Nếu bạn cần gì xin cứ hỏi)
- Buy some pears if you see any
(hãy mua một ít lê nếu bạn thấy có bán)
các câu sau đây không có if nhưng chung mang ý nghĩa của câu if
- Anyone who wants to do the examination must give me their names before Friday (= if there is anyone who…)
(bất cứ ai muốn thi phải đăng ký tên với tôi trước thứ Sáu)
– I’ll send on any letters that arrive for you. (= if there are any…)
(tôi sẽ chuyển đi bát cứ lá thư nào gửi đến cho bạn)

Trong câu hỏi (question), chúng ta thường dùng any (không dùng some):

- Have you got any money?
(bạn có tiền không?)
– Has anybody seen Tom?
(có ai nhìn thấy Tom không?)
Nhưng chúng ta thường dùng Some trong câu hỏi khi chúng ta mong câu trả lời “yes
– What wrong with your eyes? Have you got something in it?
(=I think you have got something in your eyes and I expect you to say “yes”)
(mắt bạn bị sao thế.bạn bị cái gì đó lọt vào trong mắt phải không?)
Chúng ta thường dùng some trong các câu hỏi khi chúng ta đề nghị hay yêu cầu điều gì:
– Would you like some tea?
(bạn có muốn uống trà không?)
- Can I have some of those apples?
(tôi có thể lấy mấy quả táo đó không?)

Any còn có một nghĩa khác. Any/anyone/anybody/anywhere có thể mang ý nghĩa: bất cứ,bất kỳ cái nào/ai/cái gì/ở đâu:

- You can catch any of these buses. They all go to the center
(bạn có thể bắt bất kỳ chuyến xe buýt nào.Tất cả chúng đều chạy vào trung tâm thành phố)
- Come and see me any time you want.
(hãy tới thăm tôi bất kỳ lúc nào bạn muốn)
- You can have anything you want for your birthday present.
(Con có thể được bất kỳ thứ gì con muốn để làm quà sinh nhật cho con)
- We left the door unlocked. Anybody could have come in.
(chúng tôi không khoá cửa.bất kỳ ai cũng có thể đi vào được)
– I’d rather go anywhere than stay at home during my holiday.
(tôi muốn đi bất cứ đâu cũng được hon là ở nhà trong ngày nghỉ)

Someone / somebody / anybody là những từ số ít (singular):

- Someone wants to see you.
(có ai đó muốn gặp bạn đấy)
- is anybody there?
(có ai ở đó không?)
Nhưng chúng ta thường dùng they/them/their sau những chữ này:
– If anyone wants to leaves early, they can
(có ai đó muốn về sớm, họ có thể về)
- Somebody has spilt their (=his/her) coffee on the carpet.(Ai đó đã đánh đổ cà phê lên tấm thảm)

Từ khóa:   · · · ·