Phân biệt say và tell

hoc noi trung Phân biệt say và tell *Say không bao giờ có tân ngữ chỉ người theo sau. Bạn có thể sử dụng say something hoặc say something to somebody. Say thường được dùng để đưa ra lời nói chính xác của ai đó.

Eg:’Sit down’, she said.

Chúng ta không thể nói say about, nhưng có thể nói say something about.

Eg: I want to say something/a few words/a little about my family.

*Tell thường có tân ngữ chỉ người theo sau và thường có 2 tân ngữ.

Eg: Have you told him the news yet?

Tell cũng thường được sử dụng với mệnh đề that.

Eg: Ann told me (that) she was tired.

Tell được dùng để đưa ra sự kiện hoặc thông tin, thường dùng với what, where,...

Eg: Can you tell me when the movie starts?

Tell cũng được dùng khi bạn cho ai đó sự hướng dẫn.

Eg: The doctor told me to stay in bed.

hoặc The doctor told me (that) I had to stay in bed.

hoặc The doctor said (that) I had to stay in bed.

Không dùng: The doctor said me to stay in bed.