Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ (Who, Which,Whom..)

nss 1273244548 Những lưu ý khi dùng đại từ quan hệ (Who, Which,Whom..)Khi nào dùng dấu phẩy ? Dấu phẩy được đặt ở đâu?… Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.

1. Khi danh từ đứng trước who ,which,whom… là :
+ Danh từ riêng ,tên
Ha Noi , which ….
Mary ,who is …

+ Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ :
This book ,which ….
+ Có sở hửu đứng trước danh từ :
My mother ,who is ….
+ Là vật duy nhất ai cũng biết : ( Sun ( mặt trời ) ,moon ( mặt trăng )
The Sun ,which …

2. Đặt dấu phẩy ở đâu ?

– Nếu mệnh đề quan hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề
My mother , who is a cook , cooks very well
– Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm .
This is my mother , who is a cook .

3. Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM…

– Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ )
This is the book which I buy.
Ta thấy which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi :

-> This is the book I buy.
This is my book , which I bought 2 years ago.
Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được .
This is the house in which I live .
Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc .
This is the man who lives near my house.
Who là chủ từ ( của động từ lives ) nên không thể bỏ nó được .

4. Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng THAT :
– Khi phía trước nó có dấu phẩy hoặc giới từ :
This is my book , that I bought 2 years ago. (sai) vì phía trước có dấu phẩy – phải dùng which
This is the house in that I live .(sai) vì phía trước có giới từ in – phải dùng which

5. Khi nào bắt buộc dùng THAT
– Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật

The man and his dog that ….
That thay thế cho : người và chó