Một số lỗi trong phép so sánh

ED2430 jpn main Một số lỗi trong phép so sánh Trong tiếng Anh, những gì được so sánh phải ‘tương đương’. thí dụ:

He is lazier than sleepy. (sai)
He is more lazy than sleepy. (đúng)

Những gì được so sánh cũng phải nói rõ ràng:

The mountains in Vermont are lower and greener than New Hampshire. (sai)

Viết lại:

The mountains in Vermont are lower and greener than those/the mountains in New Hampshire.

Nghe An is bigger than any province in our country. (sai – vì câu này ngụ ý rằng Nghệ An không phải là một tỉnh của nước ta, nhưng nó thực sự là một tỉnh trong nước ta, hơn nữa theo ‘lô gích’ nó không thể lớn hơn chính nó được)

Viết lại:

Nghe An is bigger than any other province in our country.

Một số câu tương tự:

John is older than any boy in the class. (This implies John is not a boy in the class, but he is and he cannot be older than he himself)

(Clear) John is older than any other boy in the class.

(Confusing) Jimmy has lost more at the track than any gambler in town.  (If Jimmy is one of the gamblers in town, this illogical; Jimmy can’t have lost more money than he himself has lost).

(Clear) Jimmy has lost more at the track than any other gambler in town.

Xử dụng tĩnh từ trong so sánh nhất, khi một cá nhân được so sánh nằm trong một nhóm. Chữ ‘other’ thường phải bỏ.  Thí dụ:

John is the oldest boy of all the other boys in the class.(sai – vì chữ all bao gồm John; chữ other ngoại trừ John).

Viết lại:

John is the oldest boy of all the boys in the class.

Khi cả hai chữ ‘as’ và ‘than’ được xử dụng trong câu  mà phép  so sánh xử dụng hai lần.  Công thức …as … as…vẫn phải giữ đúng. Thí dụ:

In the ring the young fighter is as ferocious , if not more ferocious than, Mike Tyson.(sai)

Viết lại:

In the ring the young fighter is as ferocious as, if not more ferocious than, Mike Tyson.

In the ring, the young fighter is at least as ferocious as Mike Tyson. (gần như cùng nghĩa)

In the ring the young fighter is as ferocious as Mike Tyson, if not more ferocious.

Một thí dụ nữa:

Walter believes that he is as smart if not smarter than anybody in his class. (sai – bạn tự tìm lý do, nếu chưa tìm ra bạn đọc lại phần ở trên)

Viết lại:

Walter believes that he is as smart as if not smarter than any other member of his class.

Walter believes he is the smartest member of his class.

Còn một kiểu ‘ví von’, chúng ta vẫn thường nghe là… one/two/three time(s) more + adjective + than… Loại này hay gây ‘hiểu lầm’.  Thí dụ:

She bought her new motorbike for $600, three times more expensive than her old one.

Khi được hỏi về giá chiếc xe gắn máy cũ của ‘cô ta’.  Người nghe trả lời không thống nhất; người thì nói $200, một số người khác thì nói $150.

Theo suy diễn, 50% là half time.  Mấy bạn nữ hay đi mua sắm hay để ý 50% off (= half price)

Một món hàng $100 mà  ‘50% less expensive’ hay nửa giá nghĩa là 50$.

Vậy một món hàng lúc trước $100, mà giờ này ‘50% more expensive’ nghĩa là $150 phải không bạn.

Nếu bạn nói “A $300 bike is three times more expensive than a $100 bike”, bạn thấy có đúng không?  Thay vào đó bạn dùng “A $300 bike is three times as expensive as a $100 bike”, ai cũng hiểu bạn nói gì.

Ngôn ngữ nào cũng vậy, tuy không phải câu nào cũng có thể dùng suy luận để giải thích như trong toán học, mục đích là để hiểu nhau.  Nhưng những cách nói ‘mơ hồ’ chúng ta nên tránh.

Don’t say half/one/two/three… time(s) more expensive than, but say half/one/two/three… time(s) as expensive as.