Me neither

some people ust dont appreciate fashion Me neitherBob and Joe sat next to each other taking a test. When they finished, the teacher called them up to the front of the room and said,

“Boys, I will have to give both of you a zero on this test”

“W-why?” they wanted to know, though Joe was shifting uncomfortably.

She said, “Your answers were too nearly alike. One of you cheated and the other one let him do it.”

“What makes you think we cheated?” Bob asked. “That could have been a coincidence.”

The teacher said, “I might have believed that if it wasn’t for the fact that when you became to question number 10, Bob wrote in ‘ I don’t know’ for the answer, and you, Joe, put ‘me neither!’”

Em cũng không biêt

Bob và Joe đã ngồi cạnh nhau khi làm bài kiểm tra. Khi họ làm bài xong, giáo viên gọi họ lên trước lớp và nói:

-“Này hai trò, tôi sẽ cho cả hai trò điểm không vào bài kiểm tra này.”

-“Tại sao cơ?”, hai cậu bé thắc mắc, mặc dầu Joe có vẻ trông không được tự nhiên.

-“ Bài làm của các em gần như giống nhau hoàn toàn. Một trong các em đã gian trá và em kia để chuyện đó xảy ra,” cô giáo trả lời.

- “ Điều gì khiến cô nghĩ là chúng em gian trá?”, Bob hỏi. “ Đó có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

-“Cô có thể đã tin là như vậy nếu không có thực tế là khi các em làm đến câu hỏi số 10, Bob viết ‘Em không biết’ để trả lời câu hỏi, còn em, Joe viết ‘Em cũng không biết’” cô giáo trả lời.