Grandma wouldn’t lie

excl zeusbox colored 008  Grandma wouldn’t lieLittle Johnny was at his first day of shool. The teacher advised the class to start the day with the pledge of allegiance, and instructed them to put their right hands over their hearts and repeat after him.


He looked around the room as he started the recitation, “I pledge allegiance to the flag…”

When his eyes fell on Little Johnny, he noticed his hand over the right cheek of his buttocks.

“Little Johnny, I will not continue till you put your hand over your heart.”

Little Johnny replied, “It is over my heart.”

After several attempts to get Little Johnny to put his hand over his heart, the teacher asked,

“Why do you think that is your heart?”

“Because, every time my Grandma comes to visit, she picks me up, pats me here, and says, ‘ Bless your little heart,’ and my Grandma wouldn’t lie.”

Bà sẽ không nói dối

Ngày đầu tiên bé Johnny đến trường. Giáo viên khuyên cả lớp hãy bắt đầu ngày trọng đại này với lời thề trung thành, và hướng dẫn các em đặt tay phải lên tim mình và nhắc lại lời thầy.

Ông nhìn quanh khắp phòng khi bắt đầu đọc lời tuyên thệ:

“Tôi xin thề trung thành dưới cờ tổ quốc…”

Khi mắt ông dừng lại ở chỗ bé Johnny, ông nhận thấy tay cậu bé đặt vào mông bên phải của em.

“Johnny, thầy sẽ không tiếp tục chừng nào con chưa đặt tay mình lên tim.”

“Đó là nơi tim con.” Johnny đặt tay lên tim, thầy giáo hỏi:

“Sao con lại nghĩ đó là nơi tim mình?”

“Bởi vì, mỗi lần bà con đến chơi, bà thường bế con lên, vỗ vào đó và nói ‘ Cầu chúa ban phúc cho trái tim bé nhỏ của cháu,’ và bà con sẽ không nói dối.”

Từ khóa:   · ·