God

discipline GodGrandpa and granddaughter were sitting talking when she asked:

“Did God made you, Grandpa?”

“Yes, God made me,” the grandfather answered.

A few minutes later, the little girl asked him,

“Did God make me too?”

“Yes, He did,” the older man answered.

For a few minutes, the little girl seemed to be studying her grandpa, as well as her own reflection in the mirror, while her grandfather wondered what was running through her mind. At last she spoke up.

“You know, Grandpa.” She said, “God’s doing a lot better job lately.”

Chúa trời

Ông và cháu gái đang ngồi nói chuyện với nhau thì cô bé hỏi:

“Có phải Chúa trời đã tạo ra ông không hả ông?”

“Ờ, Chúa trời đã tạo ra ông,” người ông trả lời.

Một vài phút sau cô bé hỏi tiếp:

“Chúa trời cũng tạo ra cháu nữa chứ?”

“Ờ, Người đã tạo ra cả cháu nữa,” người ông trả lời.

Sau một vài phút, khi cô bé đã nhìn kỹ ông rồi lại ngắm kỹ mình trong gương, trong khi người ông đang phân vân không biết cô bé đang nghĩ gì trong đầu. Cuối cùng cô bé mới chịu nói:

“Ông biết không, càng về sau Chúa trời càng làm việc tốt hơn.”

Từ khóa:   · · ·