Flattering

 FlatteringCritic : “Ah! And what is this ? It is superb! What soul! What expression!”

Artist : “Yeah ? That’s where I clear the paint off my brushes”.

Nịnh bợ

Nhà phê bình : – Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!

Họa sĩ : – Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.