Câu hỏi đuôi

55252924 1253088420 gioi ngoai ngu 1 Câu hỏi đuôiA tag question is a special construction in English. It is a statement followed by a mini-question. The whole sentence is a “tag question”, and the mini-question at the end is called a “question tag”. We use tag questions at the end of statements to ask for confirmation. They mean something like: “Am I right?” or “Do you agree?” They are very common in English.

The basic structure is:

Affirmative statement , negative tag?

Negative statement, affirmative tag?

*Look at these examples with positive statements:

EX :

– You have a brother,don’t you?

– Mr Minh has been to Hue,hasn’t he?

– We have finished ,haven’t we?

– Lan will come next week, won’t she?

*Look at these examples with negative statements:

EX:

– We don’t eat dinner at home,do we?

– It isn’t raining, is it?

– You don’t like coffee,do you?

– They will not help,will they?

* Some special cases :

a) If the main clause is ” I am” , tag question must be “aren’t I?”

EX:

I am coming here ,aren’t I?

b) If the main clause have ” let’s” ,tag question must be ” shall we?”

EX:

– Let’s go to the movies, shall we?

c) If the main clause is request ,tag question must be ” will you?”

EX:

– Open the window, will you?

d) If the main clause is invation ,tag question must be “won’t you?”

EX:

– Take your seat, won’t you?

e) If the main clause have: ” seldom, rarely, hardly, no, without, never,……….” ,tag question must be affirmation.

EX:

-He never goes to school late ,does he?

*Notes:

Grammar :

S + V + O , [ ] + ĐẠI TỪ ?

Trong đó :

Đại từ : Lấy chủ từ câu đầu đổi thành đại từ

Đàn ông —> he

Đàn bà —-> she

Vật (số ít ) — -> it

There — -> there

This — -> it

That — -> it

These — -> they

Those — -> they

Số nhiều —-> they

Các đại từ như : they,he she … thì giữ nguyên

[ ] : nhìn ở câu đầu nếu có động từ đặc biệt thì chuyển thành [ ] nếu không có thì mựon trợ động từ do.does ,did

– Nếu câu đầu có NOT ,hoặc các yếu tố phủ định như : never ,rarely ,no
,hardly …., thì [ ] không có NOT ,nếu câu đầu không có NOT thì [ ] có
NOT