Cách sử dụng Do và Make

Onbai ngoai ngu 3 Cách sử dụng Do và MakeHai động từ “do” và “make” thường gây lung túng cho người học vì cả hai đều có thể dịch là “làm” trong tiếng Việt, đôi khi không biết phải chọn dùng từ nào cho đúng. Dưới đây là một vài điểm cần lưu ý về hai động từ này giúp bạn đưa ra phương án lựa chọn phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

1. Cách dùng “do”

– Dùng “do” cho các hoạt động hằng ngày, chú ý rằng những hoạt động này thường là không tạo nên vật gì cụ thể, không sáng tạo nên cái mới.
do housework

 • do the ironing
 • do the dishes
 • do a job

- Dùng “do” khi nói “làm” một cách chung chung, không đề cập chính xác tên của hoạt động. Thường đi với các từ: something, nothing, anything, everything…

I’m not doing anything today.
He does everything for his mother.
She’s doing nothing at the moment.

– Một số cách nói phổ biến dùng “do”:

 • do one’s best
 • do good
 • do harm
 • do a favour
 • do business

2. Cách dùng “make”

– Dùng “make” diễn tả các hoạt động tạo nên cái gì đó cụ thể mà bạn có thể chạm vào được.

 • make food
 • make a cup of tea / coffee
 • make a mess

- Một số cách nói phổ biến dùng “make”:

 • make plans
 • make an exception
 • make arrangements
 • make a telephone call
 • make a decision
 • make a mistake
 • make noise
 • make money
 • make an excuse
 • make an effort