Cách dùng SO và SUCH

lenglish Cách dùng SO và SUCHNgười ta dùng cấu trúc so/such …. that (đến nỗi mà) theo nhiều cách sử dụng.

a. Dùng với tính từ và phó từ:

Terry ran so fast that he broke the previous speed record.
Judy worked so diligently that she received an increase in salary.

She is so beautiful that anyone sees her once will never forget her. The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him

b. Dùng với danh từ đếm được số nhiều:Cấu trúc vẫn là so … that nhưng phải dùng many hoặc few trước danh từ đó.

I had so few job offers that it wasn’t difficult to select one. The Smiths had so many children that they form their own baseball team.

c. Dùng với danh từ không đếm được:

Cấu trúc là so … that nhưng phải dùng much hoặc little trước danh từ đó.

He has invested so much money in the project that he can’t abandon it now. The grass received so little water that it turned brown in the heat.

d. Dùng với danh từ đếm được số ít:

S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S + V

HOẶC

S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + V

It was such a hot day that we decided to stay indoors. It was so hot a day that we decided to stay indoors. It was such an interesting book that he couldn’t put it down. It was so interesting a book that he couldn’t put it down.

e. Dùng such trước tính từ + danh từ:

They are such beautiful pictures that everybody will want one. This is such difficult homework that I will never finish it.

Lưu ý: KHÔNG được dùng so trong trường hợp này.