Cách dùng As, When và While

black student Cách dùng As, When và WhileCả ba từ này đều dùng để nói về những sự việc, hành động, tình huống đang diễn ra cùng một thời điểm. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt trong vị trí và cách sử dụng.

Hành động “nền”

Chúng ta dùng cả ba từ này để nói về một hành động “nền”, đó là hành động đang diễn ra ( trong hiện tại hoặc quá khứ) thì có một hành động khác cũng xảy ra. Lưu ý rằng chúng ta thường sử dụng thì tiếp diễn đối với những hành động trong thời gian kéo dài.

Mệnh đề As dùng để diễn đạt phần thông tin ít quan trọng hơn, và thường đứng ở đầu câu.

·As I was driving to work, I saw him walking down the street.

Mệnh đề When và While có thể đứng ở đầu hoặc cuối câu

·I was having a bath when the telephone rang.

·While they were having a nap, somebody broke into the house.

Các hành động, sự kiện kéo dài, diễn ra đồng thời

While thường dùng để diễn tả hai hành động kéo dài, xảy ra cùng một thời điểmvà ta có thể dùng thì tiếp diễn hoặc đơn giản

·While he was watching TV, I was working.

·He slept while I cooked supper.

As đề cập đến hai tình huống tiến triển và thay đổi cùng nhau. Chúng ta thường sử dụng thời đơn giản của động từ

·As I get older, I get more optimistic.

·As he came into the room, all rose to their feet.

When đề cập đến tuổi tác và các giai đoạn của cuộc sống

·His parents died when he was ten.

Các hành động ngắn diễn ra đồng thời

Khi nói về hai hành động diễn ra đồng thời trong một thời gian ngắn, chúng ta thường sử dụng As và When

·As I opened my eyes, I saw a strange sight.

Mệnh đề giản lược

Ta có thể bỏ chủ ngữ và –be sau when và while trong các mệnh đề giản lược

Start when ready. (= Start when you are ready

Theo Vietnamlearning.vn