Các mệnh đề đông từ với TAKE

high school student Các mệnh đề đông từ với TAKEMệnh đề động từ, hoặc các động từ đa từ, là những động từ mà gồm một hoặc hai hậu tố (một giới từ hoặc trạng từ), ví dụ, ‘up’ hoặc ‘down’ làm cho động từ có nhiều nghĩa khác nhau. Những nghĩa mới này thường là không nghĩa đen.

Ví dụ, to pick có nghĩa là chọn hoặc lựa (she picked him for her team – Cô ta chọn anh ta vào đội của mình), nhưng to pick on someone có nghĩa là phê bình ai đó một lặp đi lặp lại và không công bằng (Tim always picks on Jack because he thinks Jack is a lazy worker – Tim luôn kiếm chuyện với Jack bởi vì anh ta nghĩ rằng Jack là một nhân viên lười biếng).

Động từ mệnh đề thường cho nhiều hơn 1 nghĩa. Cũng vậy, nhiều động từ kết hợp với nhiều giới từ khác nhau. Dưới đây là một số mệnh đề động từ mà sử dụng động từ ‘take‘ với một số nghĩa khác nhau.

Take after

tương tự trong cá tính, hình thức, với một thành viên lớn hơn trong gia đình

1. I take after my father. We both have the same sense of humour.

Tôi giống cha tôi. Hai chúng tôi đều có khiếu hài hước.

2. She takes after her grandmother. Can you see that they have the same eyes and

nose?

Cô ta giống bà nội. Bạn có thể thấy họ giống đôi mắt và mũi phải không?

Take in

a. hiểu đầy đủ nghĩa hoặc sự quan trọng của cái gì đó; hấp thụ về tinh thần một số thông tin

1. The exhibition was fascinating, but there was too much information to take in. I will have to visit it again.

Buổi triển lãm thật hay, nhưng có quá nhiều thông tin để tiếp thu. Tôi phải đi dự triển lãm lần nữa.

2. It took a long time for him to take in how terrible the earthquake was. It was only when he saw the pictures on the news that he realised that it had destroyed so much.

Mất nhiều thời gian để anh ta hiểu cuộc động đất đã thảm khốc như thế nào. Đó chỉ là khi anh ta xem những hình ảnh về tin tức mà anh ta hiểu ra nó đã tàn phá rất nhiều.

b. lừa dối ai đó, làm cho ai đó tin cái gì đó không phải là sự thật

1. David and Emma really took me in when they told me they were going to leave the country. I even bought them a farewell card and a leaving present! They’ve only just told me they were joking.

David và Emma thật sự đã lừa được tôi khi họ báo với tôi rằng họ sẽ rời khỏi đất nước. Tôi đã mua một tấm thiệp tạm biệt và một món quà chia tay! Họ vừa bảo tôi rằng họ chỉ nói đùa.

Take on

a. tuyển dụng ai cho cho công việc, mướn ai đó

1. The company has really grown over the last few years. This year we have taken on ten new employees.

Công ty đã thật sự phát triển trong những năm vừa qua. Năm nay, chúng tôi đã tuyển dụng 10 nhân viên mới.

2. When Tim took me on as a chef, he promised to trust me more.

Khi Tim tuyển dụng tôi vào vị trí đầu bếp, anh ta hứa là tin tưởng tôi nhiều hơn.

b. cạnh tranh lại với ai đó, tranh cãi với ai đó

1. So you think you are good at tennis, do you? I’ll take you on in a game next week, and then we’ll see if you are as good as you say you are!

Bạn cho là bạn giỏi chơi quần vợt phải không? Tôi sẽ thách đấu bạn vào trận đấu tuần tới, và chúng ta xem bạn có giỏi như bạn đã nói không nhé!

2. Robert was attacked in the street by three men yesterday, but he took them all onand won! If they had known he was a karate expert, perhaps they wouldn’t have attacked him.

Robbert đã bị 3 người đàn ông tấn công ngày hôm qua, nhưng anh ta đã đánh trả lại và chiến thắng! Nếu họ biết rằng anh ta là một võ sĩ karate, thì họ có lẽ không tấn công anh ta rồi.

Take to

a. bắt đầu thích cái gì hoặc ai đó

1. I hope my son takes to his new school. He was really happy in his old one.

Tôi hy vọng con trai của tôi thích ngôi trường mới. Nó thật sự thích ngôi trường cũ.

2. I took to Jane as soon as I met her, and now we are engaged to be married!

Tôi mến Jane ngay khi tôi vừa gặp cô ta, và bây giờ chúng tôi đã đính hôn chuẩn bị đám cưới!

b. đi đâu đó, có lẽ thoát khỏi cái gì đó

1. The villagers took to the hills when they heard that the army was coming.

Những người dân làng chạy vào đồi núi khi họ nghe quân đội đang tiến vào.

2. When the government announced the massive increase in taxation, many peopletook to the streets in order to protest against the plan.

Khi chính phủ thông báo sự tăng mạnh về thuế, nhiều người dân đã xuống đường để biểu tình chống lại kế hoạch.

Take up

a. bắt đầu làm cái gì đó, cụ thể là một sở thích hoặc họat động

1. After my relationship with my girlfriend ended, I felt a bit lonely so I took up sailing. I’ve got lots of new friends now.

Sau chuyện tình cảm với người bạn gái chấm dứt, tôi cảm thấy cô đơn vì thế tôi bắt đầu đua buồm. Bây giờ tôi có rất nhiều bạn bè

b. làm cho hết không gian hoặc thời gian

1. I sold my piano because it took up too much space in my living room. I’ve bought an electronic keyboard now, which is much smaller.

Tôi bán chiếc đàn dương cầm vì nó chiếm nhiều chỗ trong phòng khách. Bậy giờ, tôi mua một chiếc đàn điện organ mà nhỏ hơn nhiều

2. I haven’t got any work done this morning because answering my emails hastaken up all my time.

Tôi đã chưa làm được việc gì trong buổi sáng này bởi vì việc trả lời email đã chiếm hết thời gian của tôi.