Các cấu trúc câu hỏi trong tiếng anh Phần II

CLIPART OF 10888 SM 2   	  Các cấu trúc câu hỏi trong tiếng anh Phần II

Câu hỏi phức ( embedded question )

Là câu hoặc câu hỏi chứa trong nó một câu hỏi khác. Câu có hai thành phần nối với nhau bằng một từ nghi vấn (question word). Động từ ở mệnh đề thứ hai (mệnh đề nghi vấn) phải đi sau và chia theo chủ ngữ, không được đảo vị trí như ở câu hỏi độc lập.

S + V (phrase) + question word + S + V

Ex: The authorities can’t figure out why the plane landed at the wrong airport.

We haven’t assertained where the meeting will take place.

• Trong trường hợp câu hỏi phức là một câu hỏi, áp dụng mẫu câu sau:

auxiliary + S + V + question word + S + V

Ex: Do you know where he went?

Could you tell me what time it is?

• Question word có thể là một từ, cũng có thể là một cụm từ như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind.

Ex: I have no idea how long the interview will take.

Do you know how often the bus run at night?

Can you tell me how far the museum is from the store?

I’ll tell you what kind of ice-cream tastes best.

The teacher asked us whose book was on his desk.

Từ khóa:   · · · · ·