Begger

beggar Begger

“Why do you beg?”

“The truth is I beg to get money for booze (drink).”

“Why do you drink?”

“To give me the courage to beg”.

Kẻ ăn xin

“Tại sao anh lại ăn xin?”

“Sự thực là tôi xin tiền để uống rượu.”

“Tại sao anh lại uống rượu?”

“Để tôi có can đảm đi ăn xin”

Từ khóa:   · · · · ·