Ask và Ask for

j0400378.10110311 std Ask và Ask forAsk được dùng khi muốn yêu cầu ai đó nói/kể về điều gì

* Don’t ask him his age.

Ask for được dùng để yêu cầu người khác đưa thứ gì đó cho mình

* Don’t ask me for money.

Sau Ask có thể là một tân ngữ

  • Ask him.

Trong trường hợp sau Ask là hai tân ngữ, thì tân ngữ gián tiếp (chỉ người) thường đứng trước

  • Ask him his name. ( = Hãy hỏi tên anh ấy, không dùng: Ask his name to him.)

Động từ Infinitive sau Ask

Theo sau Ask có thể là một động từ Infinitive

  • I asked to leave. (= I asked permission to leave: xin phép dời đi)

Hoặc cấu trúc: Ask + object(tân ngữ) + infinitive.

  • I asked him to leave. (= I wanted him to leave: tôi muốn anh ta dời đi.)