Another chance

Another chance  Another chanceJack had gone to the university to study history, but at the end of his first year, his history professor failed him in his examinations, and he was told that he would have to leave the university.

However, his father decided that he would go to see the professor to urge him to let Jack continue his studies the following year.

“He’s a good boy,” said Jack’s father, “and if you let him pass this time, I’m sure he’ll improve a lot next year and pass the examinations at the end of it really well.”

“No, no, that’s quite impossible!” replied the professor immediately. “Do you know, last month I asked him when Napoleon had died, and he didn’t know!”

“Please, sir, give him another chance,” said Jack’s father. “You see, I’m afraid we don’t take any newspapers in our house, so none of us even knew that Napoleon was ill.”

Một cơ hội nữa

Jack đi học môn lịch sử ở một trường đại học, nhưng hết năm thứ nhất cậu bị giáo sư dạy sử đánh trượt và được báo rằng cậu sẽ bị đuổi học. Nhưng bố cậu cho rằng ông cần phải đến gặp người giáo sư kia thuyết phục ông cho cậu con được học tiếp năm sau.

-“Jack là một cậu bé tốt,” bố cậu nói. “và nếu giáo sư cho nó qua kỳ thi này, tôi tin chắc là nó sẽ học hành rất tiến bộ trong năm tới và sẽ qua các kỳ thi cuối năm với kết quả tốt.”

-“Không, không, không thể được,” vị giáo sư phản đối ngay lập tức. “Ông biết không, tháng trước tôi có hỏi cậu ta là Napoleon chết vào năm nào mà cậu ta cũng không biết nữa.”

-“Thưa giáo sư, rất mong giáo sư cho nó một cơ hội nữa,” bố của Jack nài nỉ. “Giáo sư biết không, chúng tôi không có một tờ báo nào ở nhà cả nên thậm chí không một ai trong số chúng tôi biết rằng Napoleon bị ốm nữa kia.”