Altogether and all together

droppedImage Altogether and all together

Hai từ này nhìn có vẻ giống giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau đó! Khi sử dụng không chú ý chúng ta có thể bị nhầm lẫn icon smile Altogether and all together

Altogether là trạng từ, có nghĩa :nhìn chung , bao quát, hoàn toàn

VD: He didnot altogether welcome these experiences.
His new house isnot altoghther finished.
Altogether, he decided, marriage was a bit of mistake.

Chúng ta cũng dùng altogether để nói về một con số tổng, bao gồm tất cả:

VD: He owes me $500 altogether.

All together: chỉ dùng khi muốn nói về một nhóm người hay vật cùng chung nhau hay cùng nhau làm một việc gì đó . Có nghĩa: mọi người, mọi vật.

VD: Put the books all together in the case.
They all went to the restaurant together.

Từ khóa:   · · · · · · · · · · · · · · · ·