A matter of punctuation

814755 ms A matter of punctuation

An English professior wrote the words, “Woman withour her man is nothing” on the blackboard and directed his students to punctuate it correctly.


The men wrote: “Woman, without her man, is nothing.”
The women wrote: “Woman! Without her,man is nothing.”

Sự díc dắc của cách chấm câu

Một giáo sư tiếng Anh viết những từ “ Đàn bà không có người đàn ông của mình thì không là gì cả” lên bảng và hướng dẫn sinh viên của mình chấm câu một cách chính xác/
Các sinh viên nam viết: “ Đàn bà, nếu không có đàn ông, không là gì cả.”
Các sinh viên nữ viết: “ Đàn bà! Nếu không có đàn ông không là gì cả.”

Từ khóa:   · · · · · ·